پروژه روف گاردن پرشیا خودرو

موضوعپروژه روف گاردن پرشیا خودرو
کارفرما 
طراحتیم طراحی چوپکس
اجرای پروژهسال 1397
پروفیل استفاده شدهپروفیل چوب پلاست ST _ پروفیل چوب پلاست LT _  پروفیل چوب پلاست RP2
پروفیل چوب پلاست N2 _ پروفیل چوب پلاست N1
توضیحاتپروژه روف گاردن پرشیا خودرو 
بازگشت به بالا