پروژه محوطه دانشگاه پردیس بین الملل

موضوع پروژهپروژه محوطه دانشگاه پردیس بین الملل
نام طراحتیم طراحی چوپکس
اجرای پروژهسال 1398
پروفیل استفاده شدهپروفیل چوب پلاست ST _ پروفیل چوب پلاست LT _ پروفیل چوب پلاست N2 _
پروفیل چوب پلاست RP2
توضیحات 
بازگشت به بالا